Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Identiteit

Naam ondernemer 

LOX   Hairextensions 

Vestigingsadres 

Oudenhof 16, 4191NW   Geldermalsen 

Telefoon 

06-22087235 

E-mailadres    

info@loxhair.nl 

KvK-nummer  

80375731 

 

 

Artikel 2. Definities

a. LOX Hairextensions: dat zijn wij als organisatie, hierna ook wel ‘opdrachtnemer’ genoemd.

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot vervaardiging c.q. het leveren van zaken, diensten of tot het verrichten van werkzaamheden.

c. Opdracht/overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden in de ruimste zin des woords op het gebied van en samenhangend met het leveren van zaken of diensten aan de opdrachtgever.

Artikel 3. Toepasselijkheid

1. Op alle offertes c.q. aanbiedingen door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met de opdrachtnemer al dan niet in elektronische vorm, zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en respectievelijk de rechtsopvolgers van opdrachtgever en opdrachtnemer. De Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer prevaleren boven afwijkende voorwaarden van opdrachtgever. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 404 en 407 lid 2 boek 7 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer.

2. Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de onderhavige voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever op een overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige andere gesloten overeenkomst van toepassing zijn.

3. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of nietig wordt, dan blijven alle overige bepalingen volledig van kracht. Ter vervanging van nietige of vernietigde bepalingen zullen nieuwe voorwaarden tussen partijen worden gemaakt die wel rechtsgeldig zijn maar zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke strekking aansluiten.

5. Voor zover een overeenkomst van opdrachtnemer afwijkt van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de overeenkomst van toepassing.

Artikel 4. Aanbieding/offerte

1. Het enkel uitbrengen van een aanbod al dan niet met aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling, verplicht de opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

2. Aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard door middel van een schriftelijke mededeling al dan niet op een elektronische wijze gedaan. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien die niet binnen één maand is aanvaard, tenzij in het aanbod een andere termijn voor aanvaarding staat vermeld.

3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod van opdrachtnemer, binden de opdrachtnemer niet.

4. Een door de opdrachtgever binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd aanbod kan door de opdrachtnemer gedurende zeven dagen na datum van ontvangst van de acceptatie door de opdrachtgever worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van de opdrachtnemer tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door de opdrachtgever geleden schade.

5. Als de opdrachtgever aan de opdrachtnemer met het oog op het uitbrengen van het aanbod gegevens, informatie, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag de opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbod hierop baseren.

6. Opdrachtnemer mag ten aanzien van aan te bieden behandelingen ervan uitgaan dat de opdrachtgever in een goede lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij de opdrachtgever die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de opdrachtgever voorafgaand aan de af te nemen behandeling bij opdrachtnemer aan te geven.

7. Omstandigheden als bedoeld in lid 6 zijn – zonder hierin uitputtend te zijn – medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, het gebruik van Hennapoeder of haarkleuringen met metaalhoudende ingrediënten, welke omstandigheden het eindresultaat kunnen beïnvloeden.

8. Opdrachtnemer biedt haar diensten aan onder gebruikmaking van de shampoolijn BeautyWorks. Wanneer opdrachtgever de haren alsmede extensions niet verzorgt met de door opdrachtnemer aanbevolen producten van BeautyWorks, kan de kwaliteit van het haar en de extensions niet worden gegarandeerd door opdrachtnemer. Het gebruik van andere producten is dan ook voor risico van opdrachtgever en kan de levensduur van de extensions verkorten.

 

Artikel 5. Totstandkoming, wijziging en annulering van overeenkomsten

1. Met inachtneming van het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, komt een overeenkomst slechts tot stand:

a. door acceptatie door de opdrachtgever van een aanbod/aanbieding/offerte;

b. door schriftelijke opdrachtbevestiging van een door opdrachtgever (mondeling of schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een aanbieding/offerte;

c. doordat opdrachtnemer feitelijk uitvoering geeft aan de opdracht van de opdrachtgever.

2. De overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de overeenkomst.

3. Wijzingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst gelden uitsluitend per schriftelijke aanvaarding hiervan door de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is niet gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een overeenkomst te aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat een afzonderlijke overeenkomst wordt aangegaan. De opdrachtnemer is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst aan de opdrachtgever door te belasten.

4. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikte of vertegenwoordigers van opdrachtnemer binden de opdrachtnemer slechts tegenover de opdrachtgever indien en voor zover deze toezegging en/of afspraken door opdrachtnemer schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan opdrachtgever.

5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer dan wel minder werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen dan wel te verrekenen, indien deze (meer en/of minder) werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en (of) van de goede uitvoering en oplevering van de opdracht. De opdrachtgever wordt binnen een bekwame tijd op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze meer of minder werkzaamheden.

6. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. Annulering dient uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de gemaakte afspraak plaats te vinden. Wanneer opdrachtgever niet c.q. niet tijdig een afspraak annuleert, zal € 50,- in rekening worden gebracht.

7. Indien opdrachtgever voorafgaand aan de gemaakte afspraak een overeengekomen (aan)betaling niet aan opdrachtnemer heeft voldaan, zal opdrachtnemer de afspraak automatisch uit de agenda verwijderen.

8. In het geval opdrachtgever een afspraak of vrijblijvende intake niet nakomt, kan er door opdrachtnemer een aanbetaling gevraagd worden voor een opvolgende afspraak. Indien opdrachtgever genoemde opvolgende afspraak niet c.q. niet deugdelijk nakomt, zal de voldane aanbetaling niet aan opdrachtgever worden gerestitueerd.

9. Opdrachtnemer hanteert een nauwgezet schema. Wanneer de opdrachtgever 15 minuten of later op de afspraak verschijnt, dient er een nieuwe afspraak te worden gemaakt en wordt er tevens € 50,- in rekening gebracht.

10. Opdrachtnemer heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, of door hem/haar surséance is aangevraagd, hij/zij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn/haar vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van de opdrachtnemer zekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden of indien er door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de bevoegdheid over (delen van) zijn/haar vermogen verliest, tenzij ten behoeve van de opdrachtnemer naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt verstrekt voor voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden.

 

Artikel 6. Prijs

1. In een aanbod c.q. offerte of overeenkomst vermelde prijzen luiden in euro’s.

2. De prijs die door opdrachtnemer voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificatie(s).

3. Bij samengestelde aanbiedingen c.q. offertes bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaand aan de overeenkomst één of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethode en gehanteerde calculatietarieven worden berekend, waarbij de prijzen zoals deze van toepassing zijn ten tijde van het aangaan c.q. uitvoeren van de huidige overeenkomst worden gehanteerd.

5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging van de prijs bepaald op een naar gelang de aard van de werkzaamheden als redelijk beschouwd bedrag.

 

Artikel 7. Prijswijzigingen

1. Opdrachtnemer is gerechtigd eenzijdig de overeengekomen prijs te verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van de diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties c.q. offertes c.q. aanbiedingen aanbrengt, daaronder begrepen gewijzigde instructies.

3. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 8. Termijn voor betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen op de bankrekening van opdrachtnemer binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Indien op locatie een behandeling plaatsvindt, dient betaling na afloop van de afspraak in de salon te geschieden. Indien niet tijdig is betaald, is opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de opdrachtnemer is vereist.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd bij een overeengekomen levering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.

3. Opdrachtgever is ten alle tijden ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden op eerste verzoek van de opdrachtnemer gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te voldoen en/of zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de opdrachtnemer te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en opdrachtnemer daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van opdrachtnemer tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. Indien en zolang de opdrachtgever met de door opdrachtnemer verlangde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling in gebreke blijft, is opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten.

4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel wordt bedoeld, is opdrachtgever wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde geldbedrag vanaf de 31e dag na de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Opdrachtnemer is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen voor elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet c.q. niet volledig is nagekomen.

5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, onverminderd de bevoegdheid van opdrachtnemer om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen. Ingeval opdrachtgever een consument is, maakt de opdrachtnemer inzake de buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen zestien dagen gerekend vanaf de dag gelegen na de dag van de aanmaning door de opdrachtgever-consument wordt voldaan.

6. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in lid 1 van dit artikel, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.

7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van de verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

8. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer op te schorten en/of te verrekenen met eventuele betalingsverplichtingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever.

9. De opdrachtnemer is gerechtigd alle vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die de opdrachtnemer aan de opdrachtgever, dan wel aan met de opdrachtgever gelieerde (rechts)personen mocht hebben.

10. Alle vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

a. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen die hem goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van de opdrachtnemer;

b. Indien opdrachtnemer de opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in lid 3 van dit artikel en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

c. In geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, liquidatie c.q. overlijden of faillissement van de opdrachtgever, of – voor zover de opdrachtgever een natuurlijk persoon betreft – het op de opdrachtgever van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Artikel 9. Aansprakelijkheid   

1. Opdrachtnemer garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Opdrachtnemer maakt daarbij gebruik van professionele deugdelijke middelen en materialen.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een verstoorde hormoon- huishouding, medicijngebruik, stress, zwangerschap, een operatieve ingreep, allergische reacties dan wel andere omstandigheden welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het (eigen) haar van opdrachtgever.          
3. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor de kwaliteit van het haar en de extensions, indien de door opdrachtnemer aanbevolen shampoolijn van BeautyWorks door opdrachtgever niet wordt gebruikt. Gebruik van andere producten is derhalve geheel voor eigen rekening en risico van opdrachtgever.
4. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor verkleuring van extensions.
5. Wanneer opdrachtgever zelfstandig tot verwijdering van extensions overgaat, dan wel door een derde heeft laten verwijderen, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het haar of schade aan de extensions. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor zowel het haar als de extensions in het geval dat een derde de extensions heeft behandeld.   
6. In het geval dat de extensions losraken van de aanhechting, geeft opdrachtnemer tot drie (3) weken na de behandeling garantie. In het laatste geval zal opdrachtnemer deze binnen drie (3) weken na de behandeling kosteloos terugplaatsen. Opdrachtgever dient naar de afspraak de los geraakte extension mee te nemen. Aanvullend te plaatsen extensions worden door opdrachtnemer separaat in rekening gebracht.
7. In het geval dat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer onverhoopt komt vast te staan, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door de opdrachtnemer voor de (onderhavige) overeenkomst (exclusief BTW) met de opdrachtgever is overeengekomen. Dit laatste geldt evenzo indien de schade door opzet van opdrachtnemer of bewuste roekeloosheid is ontstaan.
8. Indien de opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze Algemene Voorwaarden dan wel anderszins jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk zou zijn, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever opdrachtnemer ter zake volledig vrijwaren en de opdrachtnemer alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.
9. Naast hetgeen reeds is opgemerkt, is opdrachtnemer eveneens niet aansprakelijk en/of gehouden om enige schade te vergoeden, indien opdrachtgever zelf verzekerd is tegen de schade die is ontstaan.


Artikel 10. Wijziging Algemene Voorwaarden 
            
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van opdrachtnemer of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 11. Toepasselijk recht

1. De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.

2. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. De bevoegde rechter is die rechter van het arrondissement waaronder de opdrachtnemer ressorteert.

Artikel 12. Verklaring van afstand

1. Opdrachtnemer doet nooit afstand van haar rechten. Ook niet als opdrachtnemer haar rechten niet of vertraagd uitoefent.

Plan een gratis intake!